Předpisy

 1. Obecná ustanovení
 2. Definice
 3. Typ a rozsah elektronických služeb
 4. Podmínky pro poskytování a uzavírání smluv o elektronických službách
 5. Podmínky pro ukončení smluv o poskytování elektronických služeb
 6. Postup podávání stížností
 7. Duševní vlastnictví
 8. Závěrečná ustanovení
 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Webové stránky funguje za podmínek těchto pravidel.
  2. Tyto podmínky definují typy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky prostřednictvím stránek. , pravidla pro poskytování těchto služeb, podmínky pro uzavírání a ukončování smluv o poskytování služeb elektronickými prostředky, jakož i postup pro podávání stížností.
  3. Každý zákazník, jakmile začne využívat elektronické služby Stránek , je povinen dodržovat ustanovení těchto pravidel.
  4. Ve věcech, na které se nevztahuje toto nařízení, se použijí ustanovení
   1. Zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204 v platném znění),
   2. Zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014. (Sbírka zákonů 2014, položka 827),
   3. Zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93 v platném znění) a další příslušná ustanovení polského práva.
 2. DEFINICE
  1. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný na stránkách umožňující klientovi kontaktovat přímo poskytovatele služeb.
  2. PODMÍNKY – tato pravidla a předpisy webu.
  3. DORUČOVATEL – Contentation sp. z o.o., adresa sídla: Aleja Piastów 22, 71-064 Štětín, adresa pro doručování: jak je uvedeno výše, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Szczecin-Centrum ve Štětíně, XIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000871922, NIP: 8522668617, REGON: 387628543, se základním kapitálem ve výši: PLN,
  4. E-mailová adresa: [email protected].
  5. UŽIVATEL – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, využívající Elektronickou službu.
  6. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná poskytovatelem služeb zákazníkovi elektronicky prostřednictvím webových stránek.
  7. NEWSLETTER – elektronická služba umožňující zákazníkovi přihlásit se k odběru a dostávat zdarma informace od poskytovatele služeb na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl.
 3. TYP A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB
  1. Poskytovatel služeb umožňuje prostřednictvím Stránek využívat elektronické služby, jako jsou:
   1. použití kontaktního formuláře,
   2. používání Zpravodaje,
  2. Elektronické služby jsou příjemcům služeb poskytovány za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.
 4. PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLUV O ELEKTRONICKÝCH SLUŽBÁCH
  1. Poskytování elektronických služeb uvedených v kapitole III bod. 1 Řádu je poskytován poskytovatelem služeb bezplatně.
  2. Doba, na kterou je smlouva uzavřena:
   1. Smlouva o poskytování elektronických služeb spočívající v umožnění odeslání zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře se uzavírá na dobu určitou a zaniká, jakmile je zpráva odeslána nebo ji přestane odesílat příjemce služby.
   2. Smlouva o poskytování elektronických služeb spočívajících v užívání Newsletteru se uzavírá na dobu neurčitou.
  3. Technické požadavky nezbytné pro práci se systémem ICT používaným poskytovatelem služeb:
   1. počítač s přístupem na internet,
   2. přístup k e-mailu,
   3. webový prohlížeč,
   4. povolit soubory cookie a Javascript ve webovém prohlížeči.
  4. Zákazník je povinen používat Stránky způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na osobní práva a práva duševního vlastnictví třetích osob.
  5. Zákazník je povinen zadávat věcně správné údaje.
  6. Příjemce nesmí poskytovat nezákonný obsah.
 5. PODMÍNKY PRO UKONČENÍ SMLUV O ELEKTRONICKÝCH SLUŽBÁCH
  1. Ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb:
   1. Smlouvu o poskytování elektronické služby, která má trvalý a časově neomezený charakter (např. používání Newsletteru), lze vypovědět.
   2. Zákazník může smlouvu vypovědět s okamžitou platností a bez udání důvodu zasláním příslušné výpovědi e-mailem na adresu: [email protected].
   3. Poskytovatel služeb může vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb trvalé a časově neomezené povahy v případě, že zákazník porušuje smluvní podmínky, zejména pokud poskytuje obsah protiprávní povahy, a to po předchozí neúčinné výzvě k ukončení porušování se stanovením přiměřené lhůty. V takovém případě Smlouva zaniká uplynutím 7 dnů od prohlášení o úmyslu ukončit Smlouvu (výpovědní lhůta).
   4. Výpověď vede k ukončení právního vztahu s účinky do budoucna.
  2. Poskytovatel služeb a zákazník mohou smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoli ukončit vzájemnou dohodou.
 6. POSTUP PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
  1. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb poskytovatelem služeb:
   1. Stížnosti týkající se poskytování Elektronických služeb prostřednictvím Stránek může Zákazník podávat e-mailem na adresu: [email protected].
   2. Ve výše uvedené e-mailové zprávě uveďte co nejvíce informací a okolností o předmětu stížnosti, zejména druh a datum nesrovnalosti a vaše kontaktní údaje. Poskytnuté informace výrazně usnadní a urychlí vyřízení stížnosti poskytovatelem služeb.
   3. Poskytovatel služeb vyřizuje stížnosti neprodleně, nejpozději do 14 dnů.
   4. Odpověď poskytovatele služeb na stížnost bude zaslána na e-mailovou adresu klienta uvedenou ve stížnosti nebo jiným způsobem určeným klientem.
 7. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
  1. Veškerý obsah na webových stránkách na adrese jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem DODAVATELE SLUŽEB DODAVATEL SLUŽEB nese plnou odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou DODAVATELI SLUŽEB v důsledku použití jakéhokoli obsahu těchto stránek , bez souhlasu poskytovatele služeb.
  2. Jakékoli použití jakéhokoli z prvků tvořících obsah a obsah stránek kýmkoli bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele služeb představuje porušení autorských práv poskytovatele služeb a má za následek občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím těchto stránek se uzavírají v souladu s polským právem.
  2. Pokud je některá část těchto Podmínek v rozporu s platným právem, použijí se namísto napadeného ustanovení příslušná ustanovení polského práva.